Nội dung đào tạo:

  • Cơ bản về hiệu ứng và các plugin after effects
  • Mốc thời gian và cắt ghép video