Courses

           Tất cả Marketing Ngắn hạn Thiết kế Chuyên nghiệp Dài hạn Lập trình

Diễn hoạt 3D

Kỹ năng từ concept đến diễn hoạt, thổi hồn cho các nhân vật & sản phẩm 3D

Kỹ xảo Điện ảnh

Biên tập video, xử lý hậu kỳ và thêm hiệu ứng cho Game, Phim, Quảng cáo

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội