VTC Academy | VTC 아카데미 검토
VTC Academy VTC Academy
VTC 아카데미 검토
VTC Academy of Information Technology & Design(VTC Academy)은 베트남 투자 그룹(Vietnam Investments Group, VIG)으로부터 300만 달러의 투자를 받은 3년 후의 사업 결과와 향후 5개년 개발계획을 위해 2,000만 달러를 동원할 계획을 공유했습니다.

VTC Academy of Information Technology & Design(VTC Academy)은 베트남 투자 그룹(Vietnam Investments Group, VIG)으로부터 300만 달러의 투자를 받은 3년 후의 사업 결과와 향후 5개년 개발계획을 위해 2,000만 달러를 동원할 계획을 공유했습니다.

게시일 26/12/2023
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022 - Học viện Công nghệ thông tin & Thiết kế VTC (VTC Academy) chia sẻ kết quả kinh doanh sau 3 năm nhận khoản đầu tư 3 triệu USD từ Quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VIG) và kế hoạch huy động 20 triệu USD cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo.
VTC 아카데미 검토: 교육에 기술을 도입하여 세계 교육 트렌드에 접근

VTC 아카데미 검토: 교육에 기술을 도입하여 세계 교육 트렌드에 접근

게시일 07/08/2023
VTC Academy 정보 기술 및 디자인(VTC Academy)은 교육적측면에서 디지털 혁신의 중요성을 이해하고 놀라운 변화를 가져오기 위해 지속적으로 기술 발전을 적용시켜 왔습니다.
VTC 아카데미 검토: 클라우드 컴퓨팅 솔루션에 대한 디지털 전환 전략적 협력 계약 체결 및 VNG 클라우드로 스마트 교육 생태계 구축

VTC 아카데미 검토: 클라우드 컴퓨팅 솔루션에 대한 디지털 전환 전략적 협력 계약 체결 및 VNG 클라우드로 스마트 교육 생태계 구축

게시일 07/08/2023
최근 VTC 정보 기술 및 디자인 (VTC Academy)과 Vi Na 정보 기술 데이터 서비스 주식회사 (VNG Cloud)는 디지털 솔루션, 클라우드 컴퓨팅 솔루션 및 스마트 교육 생태계 구축에 대한 디지털 혁신 전략적 협력 계약을 공식적으로 체결했습니다.

연락방법

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299