VTC Academy | 타임라인
VTC Academy VTC Academy
타임라인

저자 이름: Nguyen Huyen Trang, Trinh Xuan Hai

도구: Maya, 3Ds Max, Cinema 4D, Unreal Engine,…

강사: Nguyen Dac Hoang

타임라인
타임라인
타임라인
타임라인
타임라인
타임라인
타임라인
기타 학생 프로젝트
모든 프로젝트 보기
Fly me up

Fly me up

모바일 애플리케이션 개발
Overload 3D

Overload 3D

게임개발

연락방법

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299