Giới thiệu

 • Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Language Understanding (công việc xử lý ngôn ngữ, dữ liệu đa phương thức, khả năng lý giải)
 • Các mô hình Deep Learning cho Thị giác máy tính: VGG, Inception, U-Net/CheXNet/MRNet, ResNet, DenseNet, YOLO MobileNet, ShuffleNet, EffNet – Kỹ thuật DL: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAE),…
 • Các chủ đề của Language Understanding: Nhận dạng tên thực thể (NER), các mô hình ngôn ngữ, phân loại văn bản & nhiệm vụ, tạo văn bản, trả lời câu hỏi và các nhiệm vụ liên quan, khai thác dữ liệu văn bản,v.v.
 • Từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng

Ai có thể học?

 • Người có kiến thức về lập trình Python, đại số tuyến tính, giải thích, tối ưu *
 • Người có tư duy logic và khả năng phản biện *
 • Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Practitioner của VTC Academy
  (*) Cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào của VTC Academy

Thời lượng khóa học

 • 144 giờ, 16 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

Làm được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học AI Speacialist phân ngành Language Understanding, học viên sẽ:

 • Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong DL cho công việc xử lý ngôn ngữ
 • Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text)
 • Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới thần kinh sâu cho Language Understanding
 • Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình ML tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile,…)
 • Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực;
 • Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao;
 • Tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO