Giới thiệu

 • Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Language Understanding (công việc xử lý ngôn ngữ, dữ liệu đa phương thức, khả năng lý giải)
 • Các mô hình Deep Learning cho Thị giác máy tính: VGG, Inception, U-Net/CheXNet/MRNet, ResNet, DenseNet, YOLO MobileNet, ShuffleNet, EffNet – Kỹ thuật DL: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAE),…
 • Các chủ đề của Language Understanding: Nhận dạng tên thực thể (NER), các mô hình ngôn ngữ, phân loại văn bản & nhiệm vụ, tạo văn bản, trả lời câu hỏi và các nhiệm vụ liên quan, khai thác dữ liệu văn bản,v.v.
 • Từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng

Ai có thể học?

 • Người có kiến thức về lập trình Python, đại số tuyến tính, giải thích, tối ưu *
 • Người có tư duy logic và khả năng phản biện *
 • Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Practitioner của VTC Academy
  (*) Cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào của VTC Academy

Thời lượng khóa học

 • 144 giờ, 16 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

Làm được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học AI Speacialist phân ngành Language Understanding, học viên sẽ:

 • Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong DL cho công việc xử lý ngôn ngữ
 • Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text)
 • Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới thần kinh sâu cho Language Understanding
 • Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình ML tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile,…)
 • Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực;
 • Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao;
 • Tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML