Nội dung đào tạo:

  • Ngôn ngữ lập trình Android
  • Android cơ bản
  • Android nâng cao