Giảng viên và chuyên gia của VTC Academy

           Tất cả Giảng viên Digital Marketing Chuyên gia Alumni Giảng viên Lập trình Giảng viên Thiết kế

VŨ VIẾT THY

           

GIảng Viên 3D Visual Effects

PHAN MINH TÂM

           

GIảng Viên Mobile Development

PHẠM THẢO

           

GIảng Viên Mobile Application Development

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

           

GIảng Viên Mobile
Application Development

DƯƠNG HOÀNG THANH

           

Giảng viên
Game Development

NGUYỄN ĐỖ THÁI NGUYÊN

           

GIảng Viên Mobile
Application Development

NGUYỄN THANH HUY

           

Trưởng khối
3D Game Design(HN)

PHAN HỮU TRUNG

           

Trưởng khối
Gane Development(HN)

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội