Sản phẩm của sinh viên & giảng viên

                          Tất cả Mobile App VFX Digital Graphic Design Game 3D Animation 2D Concept 3D Modeling
My Trip
                                           
Ứng dụng My Trip - Trần Minh Giang
3D Printing Project
                                           
3D Printing Project - Giảng viên Dương Văn Điệp
Rune
                                           
Rune - 404 Team
Azure Chronicles
                                           
Azure Chronicles - Noob Team
Cuộc chiến xứ Văn Lang
                                           
Cuộc chiến xứ Văn Lang - 8998 Team
The Portal
                                           
The Portal - Innovation
The Giving Tree
                                           
The Giving Tree - DHA Animation
The Awakening
                                           
The Awakening - Lê Minh Quang

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội