1. QUY ĐỊNH HỌC:

Học viên được phép học song song, nhưng không được học quá 2 lớp đồng thời trong cùng một ngày.

2. QUY ĐỊNH VỀ THI:

• Mỗi một môn học, học viên được phép thi tối đa 02 lần
• Lần thi chính (thi lần 1)
• Lần thi lại (thi lần 2)
• Giảng viên có quyền cấm thi đối với học viên (có lý do hợp lý)
• Trong quá trình học và thi, các học viên nếu bị phát hiện có các bài thi Final exam / Assignment…giống nhau một cách rõ ràng và bất thường dù với bất kỳ hình thức nào, sẽ bị 0 (zero) điểm cho môn đó và phải làm bản kiểm điểm giải trình với VTC Academy.

3. QUY ĐỊNH VỀ THI LẠI:
Đối với những môn học được đánh giá bằng bài thi hết môn (Final exam)
• Học viên nghỉ nhiều hơn 25% số giờ học trên lớp sẽ bị cấm thi lần 1 và phải thi lại. Phí thi lại được áp dụng (Chi tiết liên hệ bộ phận Học vụ).
• Phí thi lại áp dụng cho cả 2 trường hợp: học viên bị cấm thi lần 1 do vi phạm qui chế đào tạo (vắng nhiều hơn 25% số giờ học trên lớp); và học viên đủ điều kiện thi lần 1 nhưng bị FAIL và phải thi lại.
Đối với những môn học được đánh giá bằng các bài Assignment
• Học viên nghỉ nhiều hơn 25% số giờ học trên lớp sẽ không được công nhận điểm các bài Assignment của môn học đó, và phải làm lại với các lớp khác. (Chi tiết liên hệ bộ phận Học vụ).
Lưu ý: Nếu điểm trung bình tổng các bài Assignment của một môn học có kết quả chung là FAIL thì khi làm lại Assignment, môn học có bao nhiêu bài Assign-ment thì học viên phải làm lại đủ toàn bộ số bài Assignment của môn.

4. QUY ĐỊNH VỀ HỌC LẠI:
• Sau khi thi lại (đối với bài thi Final exam) và làm bài lại (đối với bài Assignment), nếu học viên vẫn không PASS thì phải học lại cả môn học. (Chi tiết liên hệ bộ phận Học vụ).

5. QUY ĐỊNH VỀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM:
• Học viên được phép thi cải thiện điểm 2 lần/1 môn học (Chi tiết liên hệ bộ phận Học vụ). Điểm chính thức của môn học sẽ là điểm của lần thi cải thiện sau cùng.

6. QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ PROJECT:
• Học viên được phép bảo vệ tối đa 2 lần cho một đề tài, không được phép đổi đề tài. Ở lần bảo vệ thứ 2, tổng điểm bị trừ 5%.
• Sau cả 2 lần bảo vệ Project mà vẫn không PASS, học viên sẽ phải đóng tiền học lại và làm lại Project theo quy định, khi này học viên được phép đổi đề tài và tham gia vào một lớp học làm Project khác.

7. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM:
Điểm thi được tính theo % (Xem Bảng xếp hạng theo điểm)

8. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NHẬP HỌC VÀ BẢO LƯU:

Học viên trong vòng 6 tháng không đăng ký học, trong vòng 3 tháng không học môn nào (thuộc lý do cá nhân học viên) sẽ bị xếp vào danh sách Drop Out.

9. NGHĨA VỤ HỌC PHÍ:

Học viên nợ học phí sẽ không được công nhận kết quả thi (bị tính là thi trượt và có tính số lần thi)

Khi học viên đã đóng học phí và hoàn tất thủ tục nhập học, học phí sẽ không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào.

10. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHẤM PHÚC KHẢO :

Chú thích: Việc chấm phúc khảo theo qui trình như sau:
Học vụ nhận đơn Phúc khảo từ học viên. Nội dung phải ghi đầy đủ các thông tin
Nhập nội dung yêu cầu và gửi thông tin qua email cho người chấm bài và AH phụ trách chuyên ngành
Giáo viên chấm bài sẽ trả kết quả điểm phúc khảo & nhận xét trên chính email đó kèm theo lời nhận xét của AH
Học vụ in nội dung email và đưa Học viên xem, ký tên xác nhận. Sau đó bấm kẹp với Đơn giải quyết của học viên, lưu hồ sơ.
Đối với trường hợp học viên chưa đồng ý với kết quả phúc khảo lần 1, tiếp tục xin phúc khảo lần hai. Học vụ nhập yêu cầu và sử dụng chính email trước để tiếp tục gửi cho giáo viên.
Tiến độ:
– Ngày giao đơn (Ngày gửi email): 1 ngày kể từ ngày nhận đơn
– Ngày nhận lại Nội dung của người chấm: 5 ngày kể từ ngày gửi email
– Thông báo cho học viên: Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận kết quả

11. HƯỚNG DẪN QUY CHẾ HỌC TẬP, THI HẾT MÔN THI LẠI VÀ HỌC LẠI

Chú thích:
Điều kiện dự thi:
– Tham dự ít nhất 75% số giờ học trên lớp
– Hoàn thành nghĩ vụ học phí
Thi lần 1: được tổ chức ngay khi kết thúc môn học, lịch thi niêm yết tại bảng thông báo học vụ.
Thi lại: Nếu kết quả thi lần 1 không PASS sẽ phải thi lại có đóng phí. Nếu học viên được thông báo kỳ thi lại nhưng không tham dự sẽ bị xem là FAIL ở kỳ thi lại, khi này học viên phải học lại môn học đó.
Học lại: Hoàn tất các môn học lại trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc khoá học. Trễ hạn phải học lại từ đầu khoá.
Trường hợp tạm ngưng: HV cần dự thi và thi lại các môn đã học theo lịch của lớp cũ. Trong trường hợp không thể dự thi, HV có thể đề nghị VTCA xem xét tổ chức thi bổ sung