Nội dung đào tạo:

  • Ngôn ngữ lập trình Unity
  • Unity cơ bản
  • Unity nâng cao