Nội dung đào tạo:

  • Khái niệm về mô hình Low Poly & High Poly.
  • Làm quen với Zbrush.
  • Tả chi tiết đơn giản với Zbrush
  • Phối hợp Zbrush & 3Ds Max, Zbrush & 2D artwork
  • Tạo các tấm texture chuyên dụng nâng cao trong 3D