RUBIKA 강사와 함께 인상적인 스토리텔링 연습: Guy-Roger Duvert 감독
VTC Academy VTC Academy
RUBIKA 강사와 함께 인상적인 스토리텔링 연습: Guy-Roger Duvert 감독

RUBIKA 강사와 함께 인상적인 스토리텔링 연습: Guy-Roger Duvert 감독

게시일 07/08/2023

스터디 위크 둘째 날에는 RUBIKA의 국제적 전문가 Guy-Roger Duvert와 함께 “궁극의 스토리텔링 예술 정복”이라는 주제로 진행되었습니다. 2023년 3월 21일, 학생들은 소그룹으로 나뉘어 고유한 내용과 감동적인 캐릭터로 스토리를 구축하기 위해 배운 지식을 실용적으로 적용하는 데 중점을 둘 것입니다.

국제 전문가와 함께하는 학습 주간은 권위 있는 글로벌 교육 기관의 숙련된 강사와 함께하는 수업에 중점을 두고 VTC Academy에서 공동으로 조직합니다.

두 번째 수업에서 학생들은 4-5인의 그룹으로 구성된 소그룹을 지어서 아이디어를 내고 자신만의 이야기를 발전시킵니다. 스토리라인을 완성하고 캐릭터의 성격을 “형성”한 후, 학급 전체에 아이디어를 제시하여서 감독, 작곡가, 작가 Guy-Roger Duvert 등 전문가의 평가와 의견을 들어 프로젝트를 수정하고 완성합니다.

이론에 축적된 지식과 경험은 전체 캐릭터의 여정에 대한 “매듭”을 생각하는것에 대해 완벽한 플롯과 디자인을 만드는 것에 필요한 도구와 자신감을 줄 것입니다.

또한 학생들은 3D 디자인(3D 모델링) 책임자인 Huynh Nguyen Bao 씨와 함께하는 스톱 모션 촬영 기술 수업에도 참석할 수 있습니다. Huynh Nguyen Bao 선생님의 지도 아래 정물화 애니메이션으로도 알려진 Stop-Motion 기술을 사용하여 아이디어를 내고 약 30-60초의 짧은 비디오를 만들었습니다. 연속적인 움직임의 스티칭을 기반으로 캐릭터를 구축하여 시청자에게 캐릭터가 실제로 움직이는 듯한 인상을 주게 하는 영화 제작 기법중 하나입니다.

2023년 3월 20일부터 3월 24일까지 진행되는 INTERNATIONAL EXPERT WEEK: GUY-ROGER DUVERT의 다음 활동을 여기에서 확인하세요.

여기에서 Guy-Roger Duvert 감독의 주제별 수업 하이라이트를 확인하세요:

 

Xếp hạng: 0 / 5. Lượt bình chọn: 0

Rất tiếc vì trải nghiệm không tốt của bạn về bài viết này!

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn chưa hài lòng vì điều gì không?

기타 활동
[VTC Academy x Google Developer Student Group] INFO 세션 2023 이벤트: “Tech Talk: 산업 내부자 – 직업 이야기

[VTC Academy x Google Developer Student Group] INFO 세션 2023 이벤트: “Tech Talk: 산업 내부자 – 직업 이야기

게시일 07/08/2023
2023년 2월 18일, VTC Academy는 "Tech Talk: 산업 내부자 – 직업 이야기 : DUT라는 주제로 Info Session 2023 행사에서 Google Developer Student Group - DUT의 학생들과 함께 특별한 시간을 가졌습니다. Info 세션 2023 주제 "Tech Talk: "업계 종사자" - 직업 이야기
국제 전문가 Mr. Guy-Roger Duvert와 함께 스터디 위크 첫날을 시작합니다.

국제 전문가 Mr. Guy-Roger Duvert와 함께 스터디 위크 첫날을 시작합니다.

게시일 07/08/2023
2023년 3월 20일 월요일 아침 VTC Academy Plus City 지점에서. 호치민시에서 3D 애니메이션 기술의 VTC Academy Plus 국제 프로그램에 등록한 75명 이상의 학생이 전문가와 함께 공부했습니다. RUBIKA의 객원 강사: Mr. Guy-Roger Duvert | "궁극적인 스토리텔링 예술 정복"이라는 특별 주제의 프랑스 감독, 작곡가, 시나리오 작가.
최신 과정
3D 전문 캐릭터 캐릭터(3D 캐릭터 아티스트 프로)

3D 전문 캐릭터 캐릭터(3D 캐릭터 아티스트 프로)

5 (893)
학습 방식: 캠퍼스 내
기간: 8개월
전공: 디자인
개발 게임

개발 게임

4.9 (1545)
학습 방식: 캠퍼스 내
기간: 2년
전공: 정보 기술
3D 애니메이션 전문가(3D 애니메이션)

3D 애니메이션 전문가(3D 애니메이션)

4.9 (6777)
학습 방식: 집중
기간: 2년
전공: 디자인
3D 모델링

3D 모델링

4.9 (6576)
학습 방식: 집중
기간: 2년
전공: 디자인
기타 활동
[VTC Academy x Google Developer Student Group] INFO 세션 2023 이벤트: “Tech Talk: 산업 내부자 – 직업 이야기

[VTC Academy x Google Developer Student Group] INFO 세션 2023 이벤트: “Tech Talk: 산업 내부자 – 직업 이야기

게시일 07/08/2023
2023년 2월 18일, VTC Academy는 "Tech Talk: 산업 내부자 – 직업 이야기 : DUT라는 주제로 Info Session 2023 행사에서 Google Developer Student Group - DUT의 학생들과 함께 특별한 시간을 가졌습니다. Info 세션 2023 주제 "Tech Talk: "업계 종사자" - 직업 이야기
국제 전문가 Mr. Guy-Roger Duvert와 함께 스터디 위크 첫날을 시작합니다.

국제 전문가 Mr. Guy-Roger Duvert와 함께 스터디 위크 첫날을 시작합니다.

게시일 07/08/2023
2023년 3월 20일 월요일 아침 VTC Academy Plus City 지점에서. 호치민시에서 3D 애니메이션 기술의 VTC Academy Plus 국제 프로그램에 등록한 75명 이상의 학생이 전문가와 함께 공부했습니다. RUBIKA의 객원 강사: Mr. Guy-Roger Duvert | "궁극적인 스토리텔링 예술 정복"이라는 특별 주제의 프랑스 감독, 작곡가, 시나리오 작가.

연락방법

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299