VTC Academy | 학생증 규정
VTC Academy VTC Academy

Quy định

학생증 규정

각 학생은 처음 등록할 때 무료로 공식 신분증을 발급받습니다. 이 카드는 다양한 아카데미 시설에 입장하고 컴퓨터실, 도서관 이용, 학생 선거 등과 같은 아카데미 서비스 및 기능에 참여하는 데 필요합니다. 학생들은 카드를 항상 휴대해야 합니다.학생은 자신의 ID 카드를 양호한 상태로 유지할 의무가 있습니다. 신분증 분실, 훼손, 착용, 도난 시 재발급 수수료 부과(자세한 사항은 학사지원과로 문의)

도서관 규정

도서관은 매주 월요일부터 토요일까지 08:00부터 20:00까지 운영됩니다.

가방 및 소지품은 도서관에 반입할 수 없으며 수하물 보관소에 보관해야 합니다.

도서관은 연구 및 연구 목적으로만 개방됩니다.

학습 공간에서는 항상 침묵을 지키십시오.

휴대전화는 반드시 전원을 꺼야 하며 도서관 내에서 사용할 수 없습니다.

흡연, 음주 및 식사는 허용되지 않습니다.

모든 도서관 재산 및 시설을 좋은 상태로 유지시킵니다.

필요에 따라 대출 절차를 수행하려면 사서에게 연락하십시오.

컴퓨터실 규정

컴퓨터실 컴퓨터를 사용할 때 각 학생에게는 계정과 해당 암호가 제공됩니다. 학생은 자신의 계정과 암호의 모든 활동과 보안에 대해 전적으로 책임이 있습니다.

컴퓨터실 컴퓨터에 저장된 모든 정보는 재부팅하거나 다음 사용자 로그인 시 즉시 삭제됩니다. 긴급한 임시 저장을 위해 학생들은 7일 동안 [D:\Thu muc Luu du lieu\username] 주소에만 저장할 수 있습니다. VTC Academy는 사용자 데이터 손실에 대해 책임지지 않습니다.

컴퓨터 시스템에 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 설치하지 마십시오.

장비를 원래 위치에 두십시오.

자산 손상/손실을 유발하는 모든 활동 또는 전산실 내 장비 및 기계의 움직임은 엄격히 금지됩니다.

모든 위반 행위는 엄격한 처벌을 받게 됩니다. 학생들은 VTC Academy 자산의 사용 및 보호에 대해 알고 책임을 져야 합니다.

최근 뉴스
VTC Academy of Information Technology & Design(VTC Academy)은 베트남 투자 그룹(Vietnam Investments Group, VIG)으로부터 300만 달러의 투자를 받은 3년 후의 사업 결과와 향후 5개년 개발계획을 위해 2,000만 달러를 동원할 계획을 공유했습니다.

VTC Academy of Information Technology & Design(VTC Academy)은 베트남 투자 그룹(Vietnam Investments Group, VIG)으로부터 300만 달러의 투자를 받은 3년 후의 사업 결과와 향후 5개년 개발계획을 위해 2,000만 달러를 동원할 계획을 공유했습니다.

게시일 26/12/2023
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022 - Học viện Công nghệ thông tin & Thiết kế VTC (VTC Academy) chia sẻ kết quả kinh doanh sau 3 năm nhận khoản đầu tư 3 triệu USD từ Quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VIG) và kế hoạch huy động 20 triệu USD cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo.
VTC 아카데미 이사는 PIDS Enghien 2023 행사 – 프랑스에서 연사가 되어 영광입니다.

VTC 아카데미 이사는 PIDS Enghien 2023 행사 – 프랑스에서 연사가 되어 영광입니다.

게시일 07/08/2023
PIDS Enghien 2023(프랑스)의 연사 중 한 명인 영광스러운 Hoang Viet Tan 씨 - VTC Academy 이사와 베트남 기업 대표가 만나 프랑스와 베트남 간의 관계 협력에 대해 논의할 기회를 가졌습니다.
VTC 아카데미 검토: 교육에 기술을 도입하여 세계 교육 트렌드에 접근

VTC 아카데미 검토: 교육에 기술을 도입하여 세계 교육 트렌드에 접근

게시일 07/08/2023
VTC Academy 정보 기술 및 디자인(VTC Academy)은 교육적측면에서 디지털 혁신의 중요성을 이해하고 놀라운 변화를 가져오기 위해 지속적으로 기술 발전을 적용시켜 왔습니다.
  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299