VTC Academy | 연기, 수업/전공 변경
VTC Academy VTC Academy

Quy định

연기, 수업/전공 변경

학업유예 신청
01
학업유예 신청
학생은 학사지원부에 학업유예 신청서를 제출해야 합니다. 연기 신청서는 참조용으로 제출되고 2부가 인쇄됩니다.
등록금 확인
02
등록금 확인
등록금 양식은 재무 부서, 학업 지원 부서 및 학생이 확인하고 서명해야 합니다.
문서 아카이브
03
문서 아카이브
모든 연기 문서는 2부로 작성됩니다. 1부는 학사지원부에서 보관, 1부는 학생이 보관합니다.
유예절차 완료
04
유예절차 완료

유예 기간에 관한 규정

연기 기간: 3개월 이내.

유예기간 갱신 : 절차 안내는 학사지원과로 문의 바랍니다.

최근 뉴스
VTC Academy of Information Technology & Design(VTC Academy)은 베트남 투자 그룹(Vietnam Investments Group, VIG)으로부터 300만 달러의 투자를 받은 3년 후의 사업 결과와 향후 5개년 개발계획을 위해 2,000만 달러를 동원할 계획을 공유했습니다.

VTC Academy of Information Technology & Design(VTC Academy)은 베트남 투자 그룹(Vietnam Investments Group, VIG)으로부터 300만 달러의 투자를 받은 3년 후의 사업 결과와 향후 5개년 개발계획을 위해 2,000만 달러를 동원할 계획을 공유했습니다.

게시일 26/12/2023
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022 - Học viện Công nghệ thông tin & Thiết kế VTC (VTC Academy) chia sẻ kết quả kinh doanh sau 3 năm nhận khoản đầu tư 3 triệu USD từ Quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VIG) và kế hoạch huy động 20 triệu USD cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo.
VTC 아카데미 이사는 PIDS Enghien 2023 행사 – 프랑스에서 연사가 되어 영광입니다.

VTC 아카데미 이사는 PIDS Enghien 2023 행사 – 프랑스에서 연사가 되어 영광입니다.

게시일 07/08/2023
PIDS Enghien 2023(프랑스)의 연사 중 한 명인 영광스러운 Hoang Viet Tan 씨 - VTC Academy 이사와 베트남 기업 대표가 만나 프랑스와 베트남 간의 관계 협력에 대해 논의할 기회를 가졌습니다.
VTC 아카데미 검토: 교육에 기술을 도입하여 세계 교육 트렌드에 접근

VTC 아카데미 검토: 교육에 기술을 도입하여 세계 교육 트렌드에 접근

게시일 07/08/2023
VTC Academy 정보 기술 및 디자인(VTC Academy)은 교육적측면에서 디지털 혁신의 중요성을 이해하고 놀라운 변화를 가져오기 위해 지속적으로 기술 발전을 적용시켜 왔습니다.
  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299