Nội dung đào tạo:

  • Ngôn ngữ lập trình iOS
  • iOS cơ bản
  • iOS nâng cao