Giới thiệu

 • Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Visual Understanding (công việc Thị giác máy tính, dữ liệu đa phương thức, khả năng lý giải)
 • Các mô hình Deep Learning cho Thị giác máy tính: VGG, Inception, U-Net/CheXNet/MRNet, ResNet, DenseNet, YOLO MobileNet, ShuffleNet, EffNet
 • Kỹ thuật Deep Learning: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAE),…
 • Các chủ đề của Visual Understanding: Image, Object, Scene, Video, Behavior, 3D, Setting, Integration,…
 • Từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng

Ai có thể học?

 • Người có kiến thức về lập trình Python, đại số tuyến tính, giải thích, tối ưu *
 • Người có tư duy logic và khả năng phản biện *
 • Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Practitioner của VTC Academy
  (*) Cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào của VTC Academy

Thời lượng khóa học

 • 144 giờ, 16 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

Làm được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học AI Specialist phân ngành Visual Understanding, học viên sẽ:

 • Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong DL cho công việc xử lý hình ảnh
 • Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text)
 • Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới thần kinh sâu cho Language Understanding
 • Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình ML tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile,…)
 • Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực;
 • Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao;
 • Tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML